Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Zápis do MŠ 3.5.2018
čtvrtek, 3. květen 2018, 08:00 - 17:00

Zápis k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Zdiby, příspěvkové organizaci.

Zápis do MŠ bude probíhat 3. 5. 2018 v časech :  8.00 - 11.00 hod.  a 14.00 - 16.00 hod v prostorách společenského domu, Průběžná 114, Zdiby .

Zákonný zástupce dítěte předloží :
- platný občanský průkaz
- originál rodného listu dítěte
- potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, ve znění pozdějších předpisů (viz. formuláře na webových stránkách nebo osobně v MŠ).
- vyplněnou žádost – podepsanou oběma zákonnými zástupci  (viz. formuláře na webových stránkách nebo osobně v MŠ).
Pokud spolu rodiče dítěte nežijí ve společné domácnosti a jeden z rodičů má dítě soudně svěřené do své péče, musí dokladem u zápisu prokázat, že je oprávněn sám dítě zastu   povat.

Dne 9. 5. 2018 od 12:00 do 16:00 hodin se mohou zákonní zástupci vyjádřit a nahlédnout do podkladů správního řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, v souladu s §36 od. 1 a 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí ředitelky školy.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, bude zveřejněno do 30 dnů od podání žádosti v MŠ zveřejněním seznamu pod registračním číslem  dítěte, které zákonný zástupce dítěte obdrží  při zápisu do MŠ.
Nepřijetí  bude  posláno poštou do vlastních rukou, do 30 dnů od podání žádosti .

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zdiby, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1. Trvalé bydliště žadatele v obci Zdiby
2. Žadatel v posledním roce před zahájením školní docházky
3. Doklad od lékaře o provedení stanovených pravidelných očkováních žadatele
4. Věk žadatele -  děti jsou přijímány dle data narození, od nejstaršího po   nejmladší až do naplnění kapacity mateřské školy.