Novy uzemni plan Zdiby

Sem pište Vaše přípomínky jen k Územnímu plánu a rozvoji výstavby obce.

Moderátor: MacFig

Odpovědět
jenik789
Site Admin
Příspěvky: 3228
Registrován: pon říj 31, 2005 2:16 pm
Bydliště: Zdiby
Kontaktovat uživatele:

Novy uzemni plan Zdiby

Příspěvek: # 12566Příspěvek jenik789
čtv říj 03, 2019 3:21 pm

Veřejná vyhláška - zpráva o uplatňování ÚP Zdiby

Kompletni dokumentace


Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péčeVáš dopisčj.:Ze dne:Město Brandýs nad Labem-Stará BoleslavNaše čj.:OSÚÚPPP-100607/2019-PERRENaše sp. zn.:OSÚÚPPP-23489/2019-PERREVyřizuje:Ing. Renata PerglerováTel.:+420326909 154E-mail:renata.perglerova@brandysko.cz
Datum:13. 09. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDIB

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek územního plánování jako příslušný úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje zahájení projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Zdib.Vsouladu sustanoveními § 55 odst. 1 a § 47 odst. 2, 3 stavebního zákona se tímto zasílá návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zdib jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím, oprávněným investorům a Krajskému úřadu Středočeského kraje. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zdib je zveřejněn od 2. 10. 2019 v úplném znění způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách obce srozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (www.brandysko.cz) a obce Zdiby (www.obeczdiby.cz). Dále je vystaven kveřejnému nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odboru stavebního úřadu, územního plánování apamátkové péče, úseku územního plánování (Masarykovo náměstí 1 a 2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) a Obecním úřadu Zdiby (Průběžná 11, Zdiby). Dotčené orgány, oprávnění investoři akrajský úřad mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele svá vyjádření vrozsahu, který vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Sousední obce mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy uplatnit upořizovatele své podněty k návrhu. Každý může vdobě zveřejnění návrhu zprávy uplatnit upořizovatele své připomínky.Svá případná stanoviska, podněty nebo připomínky podávejte na adresu pořizovatele písemnou formou nebo velektronické podobě sověřeným elektronickým podpisem dle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek bude návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zdib doplněn a upraven a v souladu s § 6 stavebního zákona předložen keschválení zastupitelstvu obce.


Jeník - Jan Česnek
Admin portálu Zdiby ON-LINE http://www.zdiby.cz

Člen Kaštánek Zdiby Z.S. a ZdibyNet, z.s.
Nebojím se říct nebo napsat co si myslím.

kango
Příspěvky: 1233
Registrován: úte úno 07, 2006 2:29 pm
Bydliště: bydlím ve Zdibech
Kontaktovat uživatele:

Re: Novy uzemni plan Zdiby

Příspěvek: # 12568Příspěvek kango
pát říj 04, 2019 9:10 am

http://zdiby.imunis.cz/edeska/file.asp? ... cLC%2FY%3D

Zajímavé čtení týkající na poslední chvíli se schváleného ÚP bývalým vedením. Ukazuje to opravdovou kvalitu jejich práce.

Např.
Doporučujeme nastavit prostorové regulativy a úpravu velikosti rozlohy plochy odpovídající skutečným potřebám obce. U ploch občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK) je minimální % zeleně vhledem k celkové ploše pouze 20%, která je v rozporu s aZÚR (bod 191 písm. i). Doporučujeme stanovit prostorové regulativy pro jednotlivé funkční plochy tak, aby byly jednoznačně vymezeny (výška, koeficient zastavění, max. výměra objektů apod.).

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel ......

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli .....

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. ....

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. ......

Vybrané chyby ve stávající ÚPD:
- Jsou předepsány regulační plány – není zde uvedeno, zda z podnětu nebo na žádost, není uveden termín pro jejich vydání, není v ÚPD zpracováno a projednáno jejich zadání: z výše uvedených důvodů je podmínka zpracování regulačních plánů neplatná a území lze rozvíjet bez jejich zpracování. Dále nejsou regulační plán B. Veltěž – sever a C. Přemýšlení – jihozápad zakresleny v grafické části ÚP.
Doporučení: v novém ÚP předepsat pro vybrané zastavitelné plochy zpracování regulačních plánů na žádost a při projednávání nového ÚP zpracovat a projednat jejich zadání dle platné legislativy.
- Jsou vymezeny plochy RI a RZ, kde je umožněna zástavba v souladu s funkčním využitím a prostorovými podmínkami pro tyto plochy. Současně je ovšem v podmínkách pro celé území obce zakázáno povolování staveb pro individuální rekreaci atd. Tyto dvě podmínky v území si zcela protiřečí a pozemky lze využívat pouze dle současného stavu.
Doporučení: v novém ÚP stanovit podmínky pro tyto plochy jednoznačně – buď plochy RI a RZ jako nové zastavitelné plochy nevymezovat nebo v těchto plochách umožnit zástavbu. Rozhodnutí je vždy na straně zastupitelstva obce.
- Pro stabilizované plochy RI a RZ nejsou jednoznačně stanoveny jejich možné změny využití,
stavební úpravy apod.
Doporučení: v novém ÚP jednoznačně stanovit možnosti využití stávajících ploch RI a RZ – možnost/nemožnost stavebních úprav, rekonstrukcí, přístaveb, nástaveb, změny využití apod.
- V platné ÚPD je stanovena etapizace, která je v některých případech navržena nelogicky.
Doporučení: v novém ÚP prověřit podmíněnost jednotlivých etap.
- Plochy jsou různě pojmenovány např.: nová výstavba, rozvojové plochy, zastavitelné plochy atd. a není tak zcela jasné, o jaké plochy se v danou chvíli jedná.
Doporučení: jasně stanovit plochy zastavěné, zastavitelné a nezastavitelné.

Vybrané nejasnosti ve stávající ÚPD:
- Prostorové uspořádání: V některých částech obce je značné výškové převýšení a pro rozhodování v území je určení pouze výškového limitu nejednoznačné.
Doporučení: u výškového limitu stanovit hladinu původního/upraveného terénu nebo výšku vzhledem k hlavní komunikaci apod.
- Stávající plochy občanské vybavenosti (především OK – komerční zařízení plošně rozsáhlá) – je stanoven koeficient zastavění, ale v případě větších pozemků se může jednat o plošně rozsáhlé stavby.
Doporučení: pro plochy s možností výstavby na větších pozemcích – hlavně občanské vybavení – stanovit max. plochu jednotlivých staveb tak, aby nemohly vzniknout plošně rozsáhlé stavby, ale stavby odpovídající charakteru navazujícího území v obci.
- Pro nové i stávající plochy jsou podmínky prostorového uspořádání vymezeny stejně. Stávající = stabilizovaná historická zástavba však mnohdy požadavky prostorového uspořádání nesplňuje, neboť stavby na pozemcích již byly realizovány v minulosti a nyní nejsou umožněny jejich stavební úpravy apod.
Doporučení: zvážit koeficient zastavění a zeleně u stávajících staveb, popř. vymezit území, kde podmínky prostorového uspořádání budou vymezeny samostatně.
- Veřejná technická infrastruktura – nejsou sjednoceny podmínky pro napojení na veřejnou technickou infrastrukturu v jednotlivých částech dokumentace (kapitola: Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování; kapitola: Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití).
Doporučení: Vodovod – podmínit výstavbu v nových rozvojových/zastavitelných plochách napojením na veřejný vodovod, zakázat realizaci studen pro napojení objektů na pitnou vodu.
Splašková kanalizace – povinnost napojit nové rozvojové/zastavitelné plochy na veřejnou splaškovou kanalizaci.
Dešťové vody – zasakování řešit výhradně na vlastním pozemku u všech ploch.
- V kapitole Koncepce uspořádání krajiny, … – je uvedeno převážně obecné konstatování.
Doporučení: vycházet ze závěrů rozpracované ÚSK, která bude schválena do konce roku 2019.
- V kapitole Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je uvedena podmínka podmíněných investic při územním o rozhodování o parcelaci a umístění staveb na parcelách. Není zcela jasné, zda se jedná o plochy, které jsou součástí etapizace nebo i o další plochy.
Doporučení: stanovit seznam lokalit, které budou podmíněnými investicemi omezeny a výčet jednotlivých podmíněných investic.
Kango

Odpovědět